Over het project

Van Onbepaalde Waarde

Het community art project heeft niets met geld te maken

 • Het lijkt weliswaar op geld qua vormgeving, maar het zijn Biljetten van Onbepaalde Waarde.
 • De biljetten dragen géén getallen, want getallen verwijzen naar het geldsysteem en vertegenwoordigen daarin een waarde.
 • In essentie zijn de biljetten waardeloos, weerloos en kwetsbaar.
 • Weerloos en kwetsbaar zijn wij met z’n allen in sociaal opzicht ook. De biljetten van de Nederlandse Bank ook.
 • Wet- en regelgeving beschermen echter het geld wat uitgegeven wordt door de Nederlandse Bank.
 • Mijn Biljetten kennen geen eigenaar. Ze zijn immers geen bezit. Ik creëer ze en verspreid ze.
 • Het idee achter het biljet en de intentie van de gift vormen de waarde van het biljet.
  Het biljet van zichzelf heeft geen waarde.
  Een voorbeeld: Een meisje gebruikte het biljet om haar oma, die niet meer wilde leven, duidelijk te maken hoeveel zij voor haar betekende. En dit heeft haar oma ook werkelijk geholpen om weer positief naar het leven te kijken.
  Lees hier het hele verhaal …
 • De waarde van het biljet wordt ingegeven door de intentie van de schenker.
 • Op deze manier krijgt het begrip waarde, naar mijn idee, zijn oorspronkelijke menselijke betekenis terug, ingegeven door liefde en verbondenheid.
 • Het biljet is het middel, het medium, waarmee waarde overgedragen wordt.
 • Het zijn de schenker en de ontvanger van het biljet die de waarde ervaren en gelukkig worden van de gift.

Hoe krijg ik een biljet Van Onbepaalde Waarde en wordt ik  deel van het project?

The community art project has nothing to do with money

 • They may look like money in design, but they are Notes of Indefinite Value.
 • The notes do not carry numbers, because numbers refer to the money system and represent a value in it.
 • In essence, the notes are worthless, defenceless and vulnerable.
 • Defenceless and vulnerable we are all socially as well. So are the notes of the Nederlandse Bank.
 • However, laws and regulations protect the money issued by the Dutch Bank.
 • My Notes have no owner. After all, they are not property. I create them and distribute them.
 • The idea behind the note and the intention of the gift are the value of the note.
  The note of itself has no value.
 • An example: A girl used the note to tell her grandmother, who didn’t want to live anymore, how much she meant to her. And this really helped her grandmother to look at life in a positive way again.
  Read the whole story here …
 • The value of the note is determined by the intention of the donor.
 • In this way the concept of value, in my opinion, regains its original human meaning, inspired by love and connectedness.
 • The note is the means, the medium, through which value is transferred.
 • It is the donator and the recipient of the note who experience the value of the gift and become happy.

How do I get a note of Indefinite Value and become part of the project?